Download แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนวิจัย

ทุนภายใน 

 

1. แบบฟอร์ม มรร-1ด

2. แบบฟอร์ม มรร-1ด ประเภทชุดโครงการ

3. แบบฟอร์ม มรร-1ด ประเภททุนถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย

4. คำชี้แจง แบบ มรร-1ด

5. แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของนักศึกษา

6. แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของอาจารย์

7. แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย

8. แบบรายงานความก้าวหน้า  ภายใน

9. ฟอร์ม รายงานการใช้เงิน ทั้งโครงการ

10. แบบฟอร์มตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

11. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

12. ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

13. แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวิจัย

14. คู่มือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

15. หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์

16. แบบเสนอโครงการ FRMU 60

17. แบบเสนอโครงการ FRMUแบบเสนอโครงการ FRMU

18.  แบบฟอร์มแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

      งานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (ปปช.05)

19. รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

      ในการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (ปปช.05)

20. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช. กำหนด

21  คู่มือ

 

แบบสำรวจค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.

 

1.  ปก

2. หน้า 2

3. หน้า 3

4.  หน้า 4

5.  หน้า 5

6.  หน้า 6

 

สำหรับทุนวิจัย  สกอ.  

 

1. แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย

2. แบบ ว-1ด

3. คำชี้แจงแบบ ว-1ด

4. แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัย 50 แห่ง

5. แผนการดำเนินการวิจัย

6. รายงานความก้าวหน้า

7. รายงานการใช้เงินทั้งโครงการ

8. แนวทางจัดทำรายงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

9. ขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย

10. ภาคผนวก 1

11. ภาคผนวก 4

12. ภาคผนวก 9

 

สำหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

 

 

1.  แบบ ว-1ด

2. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด

3. แผนการใช้จ่ายเงินวิจัย

4. แผนการดำเนินการวิจัย

5. แบบรายงานความก้าวหน้า วช.

6. รายงานการใช้เงินงวดที่ 1

7. แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย

8. รายงานการใช้เงินทั้งโครงการ

9. ตัวอย่างบทความวิจัย

10. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

11. คำชี้แจงแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ

12. งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์

13. แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวิจัย

14. ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

 

 

สำหรับทุนวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก